Dochodowość gospodarstw trzodowych o różnych systemach produkcyjnych w Polsce po integracji z UE

Elżbieta Szymańska

Szymańska, Elżbieta; ORCID: 0000-0001-9801-4344
Dochodowość gospodarstw trzodowych o różnych systemach produkcyjnych w Polsce po integracji z UE
Profitability of pig farms characterized by different production systems after Polish accession to the EU
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, vol.4(19), nr , s. 434-443

Słowa kluczowe

gospodarstwa trzodowe system produkcji dochód rolniczy

Key words

swine farms production system farm income

Streszczenie

Celem badan było określenie poziomu dochodów rolniczych w gospodarstwach prowadzących chow trzody chlewnej w rożnych systemach: otwartym lub zamkniętym. Analizę objęto wszystkie gospodarstwa, które produkowały 100 i więcej tuczników rocznie oraz prowadziły rachunkowość w ramach polskiego FADN w latach 2004-2006. Z badań wynika, że z większą specjalizacje gospodarstw wiązały się mniejsze nakłady czynników produkcji. W strukturze kosztów produkcji żywca wieprzowego największy udział stanowiły koszty pasz. Wyższy poziom dochodu rolniczego osiągnięto w gospodarstwach o zamkniętym systemie chowu trzody chlewnej. W tej grupie odnotowano także wyższą dochodowość pracy i środków trwałych. Gospodarstwa te posiadały także wyższą zdolność do samofinansowania działalności i tworzenia oszczędności w porównaniu z gospodarstwami o otwartym systemie produkcji.

Abstract

The aim of the research was to analyze the level of profitability of pig farms characterized by different production systems: opened or closed. Analysis was made for all farms which produced 100 and more porkers per year and maintained accountancy within the Polish FADN in years 2004- 2005. The research shows that the higher specialization was connected with lower input of production factors. The costs structure of pigs for slaughter production was characterized by the highest share of fodder costs. Higher farm income was achieved in farms with closed production system. In this group higher profitability of labour and fixed assets was noted too. These farms had bigger capacity for saving and self-financing in comparison with farms that followed the open system of production.