Organizacja rynku pierwotnego owoców na przykładzie rejonu grójeckiego

Aldona Borowska, Krystyna Rejman

Borowska, Aldona
Rejman, Krystyna; ORCID: 0000-0001-8692-4383
Organizacja rynku pierwotnego owoców na przykładzie rejonu grójeckiego
Organisation of the primary fruit market in the Grójec region
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, vol.4(19), nr , s. 65-74

Słowa kluczowe

owoce świeże produkcja rynek kanały sprzedaży grupy producentów

Key words

fresh fruit production market sale channels producer organisations

Streszczenie

Celem prezentowanych badań była analiza funkcjonowania rynku świeżych owoców w Polsce na przykładzie rejonu grójeckiego, będącego głównym w Polsce obszarem produkcji owoców, zwłaszcza jabłek. Badania wykazały, że najbardziej popularnym kanałem zbytu owoców jest sprzedaż przez pośrednika, zarówno do przetwórni, jak i na eksport. Dominacja tych kanałów sprzedały wynika z niskiego stopnia integracji poziomej wśród producentów owoców. Konieczne jest stymulowanie rozwoju form współpracy między sadownikami jako czynnika wzrostu ich siły przetargowej na rynku oraz warunku dostępu do mechanizmów wspólnej polityki rolnej na rynku owoców, która oferuje m.in. środki finansowe na potrzeby nowo powstających grup producentów.

Abstract

The purpose of the research was to analyse functioning of the fresh fruit market in Poland on the example of Grojec region, which is the main area of fruit production in the country, especially in the case of apple. The collected data showed that the sale of fresh fruit through intermediaries is most popular, both to processing industry and for export. Domination of these distribution channels is the result of low degree of horizontal integration among fruit producers. In this situation a stimulation of cooperation linkages development between fruit growers is desired, in order to improve both their bargaining position in the market and to enable an access to the Common Agricultural Policy mechanisms referring to fruit production and trade, e.g. the financial support for producer organisations.