Zróżnicowanie przestrzenne produkcji ekologicznej w Polsce

Katarzyna Pawlewicz, Adam Pawlewicz

Pawlewicz, Katarzyna
Pawlewicz, Adam
Zróżnicowanie przestrzenne produkcji ekologicznej w Polsce
Spatial differentiation of organic agricultural production in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, vol.5(20), nr , s. 109-115

Słowa kluczowe

rolnictwo ekologiczne przetwórstwo ekologiczne produkcja ekologiczna

Key words

organic agriculture organic food processing organic production

Streszczenie

Polska posiada sprzyjające warunki naturalne do rozwoju rolnictwa ekologicznego. Celem artykułu jest przedstawienie i ocena zróżnicowania przestrzennego produkcji surowców żywnościowych pochodzących z gospodarstw produkującymi metodami ekologicznymi oraz przetwórstwa tych produktów w Polsce. Przeprowadzono analizę porównawczą, wykorzystując dane statystyczne z opracował GUS, IJHARS oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczące gospodarstw produkujących metodami ekologicznymi oraz przetwórni produkujących ekologiczną żywność w Polsce.

Abstract

Poland has favourable natural conditions for development of the ecological agriculture. The aim of this article is to display and evaluate the spatial differentiation of production of raw material for food products coming from organic farms as well as of processing of these products in Poland. A comparative analysis was conducted using the GUS statistical data, the IJHARS data as well as those from the Ministry of Agriculture and Rural Development, related to organic farming as well as to food processing plants producing the organic food in Poland