Zalesianie gruntów rolnych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Lech Płotkowski

Płotkowski, Lech
Zalesianie gruntów rolnych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Afforestation of agricultural land in the Programme of Rural Development for 2007-2013
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, vol.5(20), nr , s. 116-125

Słowa kluczowe

zalesianie premia zalesieniowa premia pilęgnacyjna

Key words

afforestation support afforestation premium maintenance premium.

Streszczenie

Unia Europejska wspiera finansowo zalesianie gruntów prywatnych oraz gminnych. Środki finansowe pochodzą z Funduszu Rolnego na Rzecz Wspierania Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wysokość wsparcia oparta jest na. kalkulacji kosztów zalesienia, ochrony posadzonych drzewek i ich pielęgnacji. W opracowaniu przedstawiono zasady finansowania zalesiania gruntów rolnych i wyniki obliczeń wysokości wsparcia dla czterech plantacji leśnych zakładanych w różnych regionach kraju

Abstract

European Union can support the afforestation of private and municipal land. The money comes from the Agricultural Fund for Rural Development. The payment calculation is based on the country average real costs of tree plating, protection and land cultivation. The result of payment calculations for four various forest plantations are presented in the paper.