Wybrane problemy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się handlem żywnością w warunkach integracji europejskiej

Bogdan Klepacki, Marzena Kruk

Klepacki, Bogdan; ORCID: 0000-0003-3483-7530
Kruk, Marzena
Wybrane problemy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się handlem żywnością w warunkach integracji europejskiej
Selected problems of small and medium size food selling enterprises under conditions of the EU integration
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, vol.5(20), nr , s. 15-22

Słowa kluczowe

małe i średnie przedsiębiorstwa handel żywnością wyniki ekonomiczne

Key words

small and medium enterprises food market economic results

Streszczenie

W opracowaniu przedstawione wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw uczestniczących w handlu produktami żywnościowymi. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w dziewięciu przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem ich zasobów, głównych działań dostosowawczych, w tym dokonanych w ramach outsourcingu, a także wyniki ekonomiczne tych przedsiębiorstw.

Abstract

Same problems of small and medium food marketing enterprise have been presented. The authors have shown results of an investigation made in nine firms, their resourses, major adjustment decisions, especially in the form of outsourcing, and their economic results.