Zmiany konkurencyjności polskich produktów żywnościowych w latach 2000-2007

Anna Rytko

Rytko, Anna
Zmiany konkurencyjności polskich produktów żywnościowych w latach 2000-2007
Changes in the competitiveness of Polish agricultural products in the period of 2000-2007
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, vol.5(20), nr , s. 153-161

Słowa kluczowe

handel zagraniczny handel rolny integracja konkurencyjność efekt kreacji handlu efekt przesunięcia handlu

Key words

foreign trade agricultural trade integration competitiveness trade creation effect trade diversion effect

Streszczenie

Celem pracy było zbadanie skutków stowarzyszenia i integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej dla rozwoju wymiany handlowej, ze szczególnym uwzględnieniem handlu towarami rolno-spożywczymi. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazały, iż uczestnictwo Polski w porozumieniach handlowych wywołało efekt kreacji i przesunięcia w handlu artykułami rolnospo żywczymi. Wpływ na rozwój wymiany handlowej miała również rosnąca konkurencyjność polskich produktów rolno-żywnościowych na rynku światowym

Abstract

The aim of the work was to investigate how the Polish integration with the EU structures effected on the development of foreign trade, in particular in agricultural products. According to the analysis, Poland’s participation in trade agreements triggered agricultural trade creation and diversion effects. Moreover, the development of trade was caused also by the growing competitiveness of Polish agricultural products in the world market.