Za co płacimy w ramach WPR? Próba pomiaru na poziomie gospodarstwa rolnego

Tadeusz Sobczyński

Sobczyński, Tadeusz
Za co płacimy w ramach WPR? Próba pomiaru na poziomie gospodarstwa rolnego
What do we pay in CAP for? An attempt of measurement at farm level
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, vol.5(20), nr , s. 162-173

Słowa kluczowe

wielkość ekonomiczna typ rolniczy gospodarstwa wartość dodana netto dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego saldo dopłat i podatków

Key words

economic size types of farming farm net value added family farm income balance of subsidies and taxes

Streszczenie

Analiza wyników pięciu typów rolniczych gospodarstw z największej klasy wielkości ekonomicznej wykazała, że instrumenty WPR stworzone dla wspierania gospodarstw rodzinnych nie przystają do przedsiębiorstw rolnych z krajów byłego bloku wschodniego. Wysoka dochodowość pracy własnej w tych krajach, gdzie na jedną osobę świadczącą pracą nieopłaconą pracuje od kilku do kilkuset pracowników najemnych, uzyskana przy bardzo niskiej produktywności pracy, była możliwa w wyniku niskich kosztów pracy najemnej i wielusettysięcznego wsparcia w euro. Gospodarstwa o powierzchni często około 1000-1500 ha, w których zatrudnia się pracowników nawet do zarządzania, okazały się w tym przypadku sprawnym narzędziem absorpcji środków oferowanych w ramach WPR, która ma wspierać gospodarstwa rodzinne

Abstract

The analysis of economic results which was made for farms of five farming types (and of the largest economical size) proved that CAP instruments which had been created to support family farms do not perform well in the countries of former Eastern European block. High own (unpaid) labour profitability in the countries where several up to several hundred of employees work per one person rendering unpaid labour, achieved when combined with a low labour productivity, was possible because of low costs of hired labour and high subsidies. Farms with an area of 1000-1500 hectare, employing even hired management workforce, turned out to be a very efficient tool of absorbing funds which are offered within CAP and which had been designed for supporting family farms.