Typ rolniczy jako czynnik różnicujący poziom wsparcia gospodarstw środkami UE

Agata Marcysiak, Adam Marcysiak

Marcysiak, Agata; ORCID: 0000-0003-2534-9877
Marcysiak, Adam; ORCID: 0000-0002-3132-8565
Typ rolniczy jako czynnik różnicujący poziom wsparcia gospodarstw środkami UE
Agricultural type as a factor differentiating the level of farm support from the EU’s funds
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, vol.5(20), nr , s. 50-58

Słowa kluczowe

typ rolniczy płatności bezpośrednie płatności dla obszarów o niekorzystnych

Key words

agricultural type direct payments payments with the less favoured areas (LFAs)

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania zakresu oddziaływania typu rolniczego jako czynnika różnicującego poziom wsparcia gospodarstw środkami UE. Szczegółowej analizie poddano płatności bezpośrednie i płatności dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Ich wielkość rozpatrywano w relacji do dochodu z gospodarstwa rolniczego.

Abstract

The purpose of this study is an attempt to show the range of effect an agricultural type of farm has as a factor differentiating the level of farm support from the EU’s funds. Direct payments and payments for the less favoured areas (LFAs) were analyzed in detail. Their amount was considered in relation to the farm income