Kluczowe czynniki dekapitalizacji majątku gospodarstw upadających południowej Polski

Jarosław Mikołajczyk, Tomasz Wojewodzic

Mikołajczyk, Jarosław
Wojewodzic, Tomasz; ORCID: 0000-0002-0817-4190
Kluczowe czynniki dekapitalizacji majątku gospodarstw upadających południowej Polski
Key factors of property decapitalization in economically declining agricultural holdings in southern Poland
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, vol.5(20), nr , s. 66-75

Słowa kluczowe

dekapitalizacja gospodarstwo rolne upadłość

Key words

agricultural holdings decapitalization bankcruptcy

Streszczenie

W opracowaniu podjęto próbę wskazania zależności pomiędzy wybranymi czynnikami wynikającymi z wewnętrznej sytuacji gospodarstw a częstotliwością podejmowania przez kierujących tymi gospodarstwami decyzji o pozbyciu się składników majątku. Czynnikami tymi były wielkość obszarowa gospodarstw, poziom produkcji towarowej, wiek i wykształcenie kierujących gospodarstwami.

Abstract

The article attempts to identify relationships between selected factors resulting from the internal situation of farms and frequency with which farm managers make decisions to get rid of property components. These factors included farm acreage, level of production sold, age and education of farm managers