Znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej w Polsce, analiza makroekonomiczna i regionalna

Aldona Mrówczyńska-Kamińska

Mrówczyńska-Kamińska, Aldona; ORCID: 0000-0001-5439-7339
Znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej w Polsce, analiza makroekonomiczna i regionalna
The importance of agriculture in the Polish national economy: macroeconomic and regional analysis
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2008, vol.5(20), nr , s. 96-108

Słowa kluczowe

rolnictwo gospodarka narodowa zróżnicowanie regionalne potencjał wytwórczy wyniki produkcyjne i dochodowe

Key words

agriculture national economy regional differentiation production potential production output income results

Streszczenie

Podstawowym celem artykułu była analiza znaczenia rolnictwa w gospodarce narodowej w Polsce w ujęciu makroekonomicznym i regionalnym, w zakresie potencjału wytwórczego (zasobów pracy, wartości brutto środków trwałych i nakładów inwestycyjnych) oraz wyników produkcyjnych i dochodowych. Przeprowadzona analiza wykazała, że rolnictwo w Polsce pozostaje nadal znaczącym sektorem gospodarki narodowej, a po integracji z UE sytuacja w ujęciu sektorowym stabilizuje się. W dalszym ciągu znaczenie gospodarcze rolnictwa jest dość mocno zróżnicowane regionalnie

Abstract

The main objective of the article was to analyze the importance of agriculture in the national economy in Poland at the macroeconomic and regional level, concerning its production potential (labour, capital and investments) as well as its production output and income. The results of the analysis show that agriculture still remains in Poland an important sector of the national economy. After the accession to the EU the situation in the sector is being stabilized, however the importance of the agriculture in Poland is still strongly regionally differentiated.