Powiązania pomiędzy cenami produktów rolnych w Polsce i krajach UE

Jerzy Rembeza

Rembeza, Jerzy
Powiązania pomiędzy cenami produktów rolnych w Polsce i krajach UE
Linkages of agricultural commodities prices between the Polish and the EU markets
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, vol.7(22), nr , s. 111-119

Słowa kluczowe

produkty rolne ceny Polska UE

Key words

agricultural commodities prices Poland EU

Streszczenie

Celem badań było określenie powiązań pomiędzy cenami zbóż i żywca wieprzowego w Polsce a cenami na wybranych rynkach zagranicznych. Stwierdzono zmniejszenie się różnic w poziomie cen pomiędzy rynkiem polskim a rynkami krajów UE i zwiększenie różnic w stosunku do amerykańskiego rynku zbóż. Testy przyczynowości i analiza VAR wskazują na silne oddziaływanie cen zagranicznych na ceny w Polsce

Abstract

Price linkages between the Polish and foreign markets of grains and pork were investigated in the paper. The analysis indicates a decrease in price differences between the Polish and the EU markets and their increase between the Polish and the US markets. Causality tests and VAR models indicate a strong influence of foreign prices on the Polish markets.