Przestrzenne zróżnicowanie absorpcji funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich

Łukasz Satoła

Satoła, Łukasz
Przestrzenne zróżnicowanie absorpcji funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich
Spatial differentiation in the absorption of structural funds assigned to financing the development of non-agricultural activities in rural areas
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, vol.7(22), nr , s. 133-142

Słowa kluczowe

fundusze strukturalne obszary wiejskie pozarolnicza działalność gospodarcza Unia Europejska źródła finansowania

Key words

European Union financing sources non-agricultural activity rural areas structural funds

Streszczenie

W artykule podjęto problematykę związaną z finansowaniem powstawania i rozwoju pozarolniczych form aktywności na obszarach wiejskich. Analizie poddano działanie „różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów” programu SPO ROL wdrażane w latach 2004-2006. Przeprowadzona została analiza zróżnicowania poziomu wykorzystania środków finansowych w skali regionalnej oraz w przekroju głównych celów realizacji projektów.

Abstract

The article deals with the problems of financing the development of non-agricultural activities in rural areas. The programme SOP RMFSRD measure ‘diversification of agricultural activities and activities close to agriculture to provide multiple activities or alternative incomes’ was analyzed for a period between 2004 and 2006. An analysis of spatial (regional) differentiation as well as in a cross section according to the main project goals was conducted