Perspektywy rozwoju ochrony zbóż w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej

Anna Jaczewska-Kalicka

Jaczewska-Kalicka, Anna
Perspektywy rozwoju ochrony zbóż w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Prospects of the cereal crops protection development in Poland after the accession to the European Union
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, vol.7(22), nr , s. 32-37

Słowa kluczowe

zboża agrofagi straty plonu ochrona roślin pestycydy wymagania UE.

Key words

cereals agrophages yield losses plant protection pesticides EU standards

Streszczenie

Ochrona roślin jest ważnym elementem w produkcji zbóż. Prawidłowo wykonane zabiegi ochrony roślin są bezpieczne dla konsumentów i środowiska, ograniczają straty plonu i zapewniają zysk dla producenta. W pracy przedstawiono zmiany, jakie wystąpiły w ochronie zbóż po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz plany na dalsze lata, zgodne ze standardami unijnymi.

Abstract

Plant protection is a very important element of the cereal production. Properly executed plant protection treatments are safe for consumers and the environment. They reduce yield losses and ensure a profit for the producer. The paper presents the plant protection changes after Polish accession to the European Union as well as the plans for the future in this field being in agreement with the EU standards.