Analiza i ocena zmian w polskiej gospodarce rybnej po akcesji do Unii Europejskiej

Mirosława Marciniak

Marciniak, Mirosława
Analiza i ocena zmian w polskiej gospodarce rybnej po akcesji do Unii Europejskiej
Analysis and assessment of changes in the Polish fish economy after accession to the European Union
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, vol.7(22), nr , s. 70-79

Słowa kluczowe

gospodarka rybna zarządzanie rybołówstwem redukcja zdolności połowowej przetwórstwo rybne analiza ekonomiczna

Key words

fish economy management of fishery reduction of fishing capacity fish industry economic analysis

Streszczenie

W artykule ukazano zmiany, jakie nastąpiły w polskiej gospodarce rybnej po akcesji do Unii Europejskiej. Omówione zostały takie problemy, jak dostosowanie administracji rybackiej do wymagań UE, redukcja zdolności połowowej floty, rentowność rybołówstwa bałtyckiego, rozwój przetwórstwa rybnego i zmiany na rynku rybnym. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że przyszłość polskiej gospodarki rybnej zależy od rozwoju rybołówstwa dalekomorskiego i przetwórstwa rybnego

Abstract

The paper is showing changes which followed the Polish accession to the European Union in the Polish fish economy. Such problems are described as adjusting of fishery administration to the Union requirements, reduction of fishing capacity, profitability of fishery, development of fish processing industry and changes in the fish market. Based on research results is a conclusion that the future of Polish fish economy depends on development of the deep-sea fishery and the fish industry.