Uwarunkowania dotyczące wprowadzania zasady wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych

Adam Marcysiak, Agata Marcysiak

Marcysiak, Adam; ORCID: 0000-0002-3132-8565
Marcysiak, Agata; ORCID: 0000-0003-2534-9877
Uwarunkowania dotyczące wprowadzania zasady wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych
Conditions of introducing cross-compliance in agricultural farms
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, vol.7(22), nr , s. 80-88

Słowa kluczowe

zasada wzajemnej zgodności wprowadzanie gospodarstwa grupy obszarowe

Key words

cross-compliance introducing farms size groups

Streszczenie

Celem tego opracowania jest próba ukazania podstawowych uwarunkowań związanych z wprowadzaniem zasady wzajemnej zgodności do gospodarstw rolnych. Analizą objęto teoretyczne aspekty funkcjonowania Zasady Wzajemnej Zgodności, jak również dokonano oceny zakresu spełnienia jej wymogów przez wybrane gospodarstwa.

Abstract

An attempt of showing the basic conditions for introducing the cross-compliance in agricultural farms is the purpose of this study. The analysis covers the theoretical aspects of crosscompliance. An assessment of the degree of its fulfillment in selected farms was done.