Poziom i struktura nakładów pracy przy zbiorze truskawek, ocena z wykorzystaniem informatycznych metod ewidencji

Dariusz Paszko

Paszko, Dariusz; ORCID: 0000-0002-2140-5029
Poziom i struktura nakładów pracy przy zbiorze truskawek, ocena z wykorzystaniem informatycznych metod ewidencji
Level and structure of labour inputs in strawberry harvesting, evaluation using electronic system of registration
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, vol.7(22), nr , s. 99-110

Słowa kluczowe

truskawka nakłady pracy wydajność zbioru wiek płeć termin zbioru

Key words

strawberry labour input productivity of picking sex age harvest date

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania wpływu cech jakościowych zasobów pracy jako czynnika różnicującego wydajność zbioru owoców truskawki. W analizie zostały uwzględnione takie czynniki jak wiek i płeć zbieraczy, suma dni pracy, wiek plantacji, data i termin zbioru (początek, pełnia i koniec zbioru). Przeciętna wydajność zbioru owoców truskawki w badanym gospodarstwie w 2008 roku wyniosła 6,47 kg na jedną godzinę pracy. Wiek i płeć pracownika miały istotny wpływ na poziom wydajności zbioru owoców truskawki.

Abstract

The purpose of this paper is an attempt of showing the role of qualitative features of labour resources as a factor which diversifies the level of strawberry harvesting productivity. Such features as age and sex of pickers, total number of picking days, age of plantation and harvest date and time were taken into consideration in the analysis. The average productivity in strawberry picking in the investigated farm in 2008 amounted to 6.47 kg per hour. The age and sex of pickers had an influence on the level of strawberry picking productivity.