Uwarunkowania aktywności zawodowej ludności wiejskiej z perspektywy teorii „swoich” i „obcych”

Nina Drejerska

Drejerska, Nina; ORCID: 0000-0001-7591-8121
Uwarunkowania aktywności zawodowej ludności wiejskiej z perspektywy teorii „swoich” i „obcych”
Determinants of the economic activity of rural inhabitants from the perspective of ‘insider-outsider’ theory
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2010, vol.10(25), nr 1, s. 51-58

Słowa kluczowe

aktywność zawodowa teoria „swoich” i „obcych” ludność wiejska

Key words

economic activity insider-outsider theory rural inhabitants

Streszczenie

W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań własnych i badań innych autorów nad aktywnością zawodową ludności wiejskiej. Wybrane zostały te ich elementy, które można interpretować w kontekście jednej ze współczesnych teorii rynku pracy, mianowicie teorii „swoich” i „obcych” (insider-outsider theory), zakładającej znaczne koszty wymiany zatrudnionych „swoich” na pretendujących do zatrudnienia „obcych”. Jednym z ważnych reperkusji takiego podejścia jest założenie o wyższym prawdopodobieństwie odpływu z zatrudnienia osób o mniejszej stabilności zatrudnienia (np. ludzi młodych, kobiet, osób o niskich kwalifikacjach), a co za tym idzie ich mniejsze szanse na odpływ z bierności zawodowej do zatrudnienia. Przegląd wyników badań potwierdza wpływ statusu w rodzinie oraz przekładającego się na niego wieku, a także wykształcenia czy dodatkowych kwalifikacji na prawdopodobieństwo aktywności zawodowej, co może być konsekwencją prawidłowości leżących u podstaw teorii „swoich i obcych”.

Abstract

The paper presents results of own research as well as research of other researchers in the field of economic activity of rural inhabitants. Their elements which could be possibly interpreted from the perspective of the ‘insider-outsider’ theory were selected. This theory assumes that there are significant costs of ‘outsiders’ employment as compared to the costs of contemporary employees (‘insiders’). As a consequence there is a higher probability of an outflow of people of lower employment stability (for example younger people, women, and persons with lower qualifications) from the economic activity. A review of research results confirms that a position in a family, age as well as education level or some additional qualifications determine the economic activity of rural inhabitants, which can be associated with the assumptions of the ‘insider-outsider’ theory.