Wpływ zmian kursów walutowych na handel międzynarodowy produktami rolnymi w warunkach globalnej recesji

Dariusz Staszczak

Staszczak, Dariusz
Wpływ zmian kursów walutowych na handel międzynarodowy produktami rolnymi w warunkach globalnej recesji
Influence of changes in exchange rates on the international agricultural trade in the terms of global recession
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2010, vol.10(25), nr 2, s. 100-109

Słowa kluczowe

handel międzynarodowy globalna recesja kursy walutowe towary pochodzenia rolniczego.

Key words

international trade global recession exchange rates agricultural products

Streszczenie

Artykuł analizuje wpływ zmian kursów walutowych na międzynarodowy handel produktami pochodzenia rolniczego w warunkach globalnej recesji. Analizowane są zmiany w saldzie bilansu rolnego handlu zagranicznego poszczególnych krajów. Zwraca się także uwagę na specyfikę wymiany produktami pochodzenia rolniczego

Abstract

This paper analyzes influence of exchange rates on the international agricultural trade in the global recession terms. Changes in balance of agricultural foreign trade of many countries are analyzed. Also a special situation of commerce in agricultural products is focused on.