Wpływ wstąpienia Polski do UE na rentowność i bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich

Maria Zuba

Zuba, Maria
Wpływ wstąpienia Polski do UE na rentowność i bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich
Impact of Polish accession to the European Union on the profi tability and financial security of selected milk cooperatives
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2010, vol.10(25), nr 2, s. 130-141

Słowa kluczowe

rentowność bezpieczeństwo finansowe wpływ wstąpienia do UE spółdzielnia mleczarska.

Key words

profitability financial security impact of accession to the EU milk cooperative

Streszczenie

Badaniami objęto 41 spółdzielni mleczarskich w okresie czterech lat (2002-2005). Badania wykazały, że wejście Polski do UE miało pozytywny wpływ na poziomy rentowności sprzedaży, majątku, kapitału własnego i zatrudnienia. Stopień płynności bieżącej i szybkiej z czasem uległ nieznacznemu obniżeniu, a gotówkowej podwyższeniu. Jednak poziomy te utrzymały się w granicach dla nich standardowych. Badane mleczarnie po wejściu Polski do UE poprawiły swoją sprawność finansową przez szybsze odzyskiwanie środków pieniężnych zaangażowanych w aktywa obrotowe. Wzrosło nieznacznie ich średnie zadłużenie, jednak nie dotyczyło ono zadłużenia długoterminowego, które pozostało na niezmienionym poziomie. Ich zdolność do obsługi zadłużenia była słaba, chociaż poprawiła się w większości przypadków.

Abstract

The investigation concerned 41 milk cooperatives in years 2002-2005. The results indicate that Polish accession to the European Union positively influenced the levels of sales profitability, assets value, own capital and employment. The degree of current liquidity slightly diminished but that of cash liquidity increased. All those levels were maintained within standard limits. The surveyed dairies improved their financial efficiency after the accession through faster recovering of money engaged in current assets. Their average indebtedness slightly increased but it did not concern the long term indebtedness which stayed at the same level. Their ability to serve the indebtedness was weak although it improved in the majority of cases