Powiązania cen zbytu ziarna z kosztami ochrony zbóż w Polsce uwzględniające wymagania fi tosanitarne Unii Europejskiej

Anna Jaczewska-Kalicka, Tomasz Krasiński

Jaczewska-Kalicka, Anna
Krasiński, Tomasz
Powiązania cen zbytu ziarna z kosztami ochrony zbóż w Polsce uwzględniające wymagania fi tosanitarne Unii Europejskiej
Linkages of grain prices with cereal protection costs in Poland with regard to phytosanitary requirements in the European Union
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2010, vol.10(25), nr 2, s. 32-40

Słowa kluczowe

zboża koszty ochrony roślin ceny ziarna opłacalność

Key words

cereals plant protection price of grain profitability.

Streszczenie

Na światowych rynkach zbóż, w tym szczególnie w Unii Europejskiej, coraz większe znaczenie ma jakość ziarna oferowanego do sprzedaży. Wysoki plon dobrej jakości, można uzyskać poprzez umiejętne stosowanie środków ochrony roślin. Celem pracy było określenie wysokości kosztów ochrony i opłacalności zwalczania organizmów szkodliwych. ścisłe doświadczenia poletkowe prowadzono na pszenicy ozimej uprawianej w centralnej Polsce w latach 2004-2009. W badanym okresie najbardziej stabilne były koszty ochrony. Bardzo zróżnicowany był plon ziarna, zależny często od warunków pogodowych. Stwierdzono, że koszty miały wpływ na wielkość plonu, natomiast nie miały większego wpływu na wysokość cen ziarna zbóż. Powodowało to niestabilność zysków dla producentów

Abstract

An increasing importance of grain quality in the world cereal markets, especially in the European Union, is observed. An appropriate application of pesticides enables to obtain a high yield of good quality. The aim of the study was an estimation of plant protection costs and of the profitability of pests control. A field experiment was conducted in central part of Poland in 2004- 2009. The costs of plant protection in this period were stable. A close relation of costs and yields was stated. However, the costs of plant protection did not influence the grain prices. This resulted in unstable profits for producers.