Znaczenie usług w rolnictwie polskim i niemieckim

Małgorzata Kołodziejczak

Kołodziejczak, Małgorzata; ORCID: 0000-0001-5615-5560
Znaczenie usług w rolnictwie polskim i niemieckim
Sense of services in the agriculture of Poland and Germany
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2010, vol.10(25), nr 2, s. 41-48

Słowa kluczowe

rolnictwo zużycie pośrednie usługi rolnicze usługi weterynaryjne usługi pośrednictwa finansowego usługochłonność

Key words

agriculture intermediate consumption agricultural services veterinary expenses financial intermediation services services absorbency.

Streszczenie

W artykule podjęto próbę przedstawienia znaczenia usług w rolnictwie polskim i niemieckim na tle rolnictwa w UE-27. Badanie przeprowadzono w oparciu o Rachunki Ekonomiczne dla Rolnictwa. Analizą objęto usługi rolnicze, weterynaryjne oraz pośrednictwa finansowego. Zidentyfikowano ich udział w zużyciu pośrednim, a także wartość poszczególnych grup usług w przeliczeniu na 1 ha UR oraz usługochłonność produkcji rolniczej w latach 1999-2009. Wykazano, że występuje zauważalna różnica pomiędzy znaczeniem tych usług w Polsce i w Niemczech.

Abstract

The aim of the paper was to assess the role of services in Polish and German agriculture in comparison with that in the other EU countries. The analysis was based on the Economic Accounts for Agriculture. The research covered agricultural services, veterinary expenses and financial intermediation services. Their share in intermediate consumption, value of the studied services per one hectare of agricultural land, as well as services absorbency of agricultural production in 1999-2009 were evaluated. It was proved that significant difference between the role of these services in Poland and Germany existed.