Wykształcenie rolników a sytuacja ekonomiczna gospodarstw posiadających alternatywne dochody

Piotr Bórawski

Bórawski, Piotr; ORCID: 0000-0002-6616-7140
Wykształcenie rolników a sytuacja ekonomiczna gospodarstw posiadających alternatywne dochody
Farmers’ education and the economic situation of farms having alternative incomes
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2010, vol.10(25), nr 2, s. 5-11

Słowa kluczowe

wykształcenie rolników sytuacja ekonomiczna powierzchnia gospodarstw

Key words

farmers’ education economic situation farm area

Streszczenie

W pracy badano wykształcenie właścicieli gospodarstw posiadających alternatywne źródła dochodów. Gospodarstwa prowadzone przez rolników z wykształceniem wyższym były najbardziej efektywne. Ponadto w gospodarstwach tych odnotowano największą powierzchnię użytków rolnych. Badania przeprowadzono w 39 gospodarstwach zajmujących się chowem strusi, danieli i kóz z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Najniższą efektywność ekonomiczną osiągnęły gospodarstwa prowadzone przez rolników posiadających wykształcenie podstawowe. Badania dotyczyły sytuacji ekonomicznej gospodarstw w roku 2008.

Abstract

The education of farmers having alternative income sources was investigated. Farms run by farmers having the highest education were the most effective. Moreover, the largest farm area was found in these farms. The lowest economic efficiency was achieved by farms run by farmers having primary education. The survey was carried out in 39 farms with ostrich, fallow deers and goats’ production from Warmia and Mazury and Podlasie voivodeships. The survey concerned the economic situation of farms in 2008.