Proces integracji europejskiej a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do sektora rolno-żywnościowego

Wiesława Lizińska

Lizińska, Wiesława; ORCID: 0000-0002-6957-2846
Proces integracji europejskiej a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do sektora rolno-żywnościowego
European integration process and foreign direct investment infl ow to the agri-food sector
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2010, vol.10(25), nr 2, s. 60-70

Słowa kluczowe

integracja europejska bezpośrednie inwestycje zagraniczne sektor rolnożywnościowy.

Key words

European integration foreign direct investment agri-food sector.

Streszczenie

Celem pracy jest przedstawienie zmian napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski na tle napływu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2005-2008 oraz napływu BIZ do polskiego sektora rolno-żywościowego w latach 1996-2008 w kontekście procesu integracji europejskiej. Proces integracji europejskiej jest ważnym czynnikiem decydującym o napływie BIZ do Polski, ale jest on również uzależniony od tendencji ogólnoświatowych. Najwięcej kapitału zagranicznego do sektora produkcji artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych napłynęło w latach: 1996 i 1998. W przypadku rolnictwa i rybołówstwa największy napływ BIZ odnotowano w 2008 r. (100 mln euro) oraz w 2004 r. (85,5 mln euro). Udział napływu do rolnictwa, rybołówstwa oraz produkcji artykułów spożywczych w ogólnej wartości napływającego kapitału jest niewielki. Napływ kapitału zagranicznego do rolnictwa i przetwórstwa spożywczego miał tendencję wzrostową już przed akcesją (odwrotnie niż napływ kapitału ogółem). W roku akcesji odnotowano wzrost wartości zainwestowanego kapitału zagranicznego ogółem oraz w analizowanych sektorach.

Abstract

The aim of the paper is to present changes in the foreign direct investments (FDI) inflow to Poland in comparison with that to the other countries of Middle and East Europe and the FDI inflow to the Polish agri-food sector in 1996-2008 in the context of European integration. The European integration is a significant factor for the FDI inflow to Poland, but it also depends on the world tendencies. The biggest foreign direct investment inflow to the food sector took place in 1996 and 1998. The highest value of foreign capital inflow to agriculture and fishing occured in 2008 (100 mio euro) and in 2004 (85,5 mio euro). The share of agriculture, fishing and food sector in the foreign capital inflow is low. The foreign capital inflow to agriculture and food sector had a growing trend already before the Polish accession (opposite to the total capital inflow). In the accession year there was an increase of foreign investments in total and in the analyzed sectors.