Stan i uwarunkowania wymiany handlowej Polski z Rosją w zakresie produktów rolno-spożywczych

Renata Matysik-Pejas, Agnieszka Potocka, Monika Szafrańska

Matysik-Pejas, Renata
Potocka, Agnieszka
Szafrańska, Monika; ORCID: 0000-0002-4948-7636
Stan i uwarunkowania wymiany handlowej Polski z Rosją w zakresie produktów rolno-spożywczych
State and conditions of Polish-Russian trade in agri-food products
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2010, vol.10(25), nr 2, s. 80-90

Słowa kluczowe

Polska Rosja wymiana handlowa produkty rolno-spożywcze

Key words

Poland Russia trade exchange agri-food products

Streszczenie

Analiza wymiany towarowej w zakresie produktów rolno-spożywczych pomiędzy Polską a Rosją za latach 1997-2008 wykazała, iż wymianę tę charakteryzuje po stronie polskiej przewaga eksportu nad importem, a zatem dodatnie saldo handlu tymi towarami. Średni udział artykułów rolnospożywczych w ogólnej strukturze polskiego eksportu do Rosji na przełomie lat 1997-2008 ukształtował się na poziomie około 23%, podczas gdy import z Rosji na poziomie niewiele przekraczającym 1%. Spośród czterech sekcji produktów rolno-spożywczych największy udział w eksporcie z Polski do Rosji przypada na sekcję IV, tj. przetwory spożywcze, zaś najmniejszy na sekcję III, tj. tłuszcze i oleje. Po stronie szans polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych do Rosji, które należałoby wykorzystać, można wskazać m.in. położenie geograficzne tego kraju, potencjał ekonomiczny, rozmiar i chłonność rynku oraz pozycję na arenie międzynarodowej, a także starania Rosji o wejście w struktury WTO, wzrost zamożności rosyjskiego społeczeństwa oraz brak samowystarczalności żywnościowej. Niestety obok szans istnieje także wiele zagrożeń oraz słabych stron polskiego eksportu do Rosji.

Abstract

Results of Polish-Russia trade in agri-food products in years 1997-2008 were presented. The value and structure of Polish exports to Russia and imports of agri-food products from Russia per sections of CN nomenclature were characterized. The share of agri-food products in the total value of Polish exports to Russia and imports from Russia was determined. The analysis of strengths and weaknesses as well as opportunities and threats in trading with Russia were presented.