Koncepcja społecznej odpowiedzialności, wkład do debaty nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej

Aleksandra Chlebicka

Chlebicka, Aleksandra; ORCID: 0000-0002-3896-154X
Koncepcja społecznej odpowiedzialności, wkład do debaty nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej
Social Responsibility concept, a contribution to the debate on the future of the Common Agricultural Policy
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2010, vol.10(25), nr 4, s. 5-11

Słowa kluczowe

społeczna odpowiedzialność Współna Polityka Rolna (WPR) rozwój zrównoważony.

Key words

social responsibility Common Agriculture Policy (CAP) sustainable development

Streszczenie

Celem artykułu było określenie przydatności koncepcji CSR (Corporate Social Responsibility) w dyskusji nad przyszłym kształtem WPR oraz w tworzeniu systemu wsparcia rolnictwa i sektora rolno-żywnościowego. W artykule omówiono syntetycznie proponowane kierunki zmian w WPR po 2013 r. Następnie na podstawie wyników debaty publicznej określono oczekiwania społeczne wobec sektora rolnego i polityki rolnej. Na tle tych rozważań przeniesiono model koncepcji CSR na zależności pomiędzy uczestnikami łańcucha rolno-żywnościowego. Podjęto też próbę porównania koncepcji CSR z modelem wielofunkcyjnego i zrównoważonego rolnictwa tworzących podstawowe wytyczne do tworzenia Wspólnej Polityki Rolnej

Abstract

The aim of the article was to discuss the corporate social responsibility concept in the context of debate on the future of the Common Agricultural Policy. The discussion begins with a short description of new policy goals as a response for the need of Common Agriculture Policy legitimation. It further shows the public response to proposed changes and some general views of Europeans on CAP and agriculture. In this context the relationship between concepts of CSR, multifunctionality and sustainable development are analyzed.