Znakowanie żywności przyjazne konsumentom na przykładzie płynnych przetworów przemysłu owocowo-warzywnego

Monika Mieczkowska, Helena Panfil-Kuncewicz, Katarzyna Staniewska, Bogusław Staniewski

Mieczkowska, Monika
Panfil-Kuncewicz, Helena
Staniewska, Katarzyna
Staniewski, Bogusław
Znakowanie żywności przyjazne konsumentom na przykładzie płynnych przetworów przemysłu owocowo-warzywnego
Consumer friendly food labeling, the case of fruit and vegetable processing industry liquid products
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2010, vol.10(25), nr 4, s. 55-63

Słowa kluczowe

znakowanie żywności konsument przemysł owocowo-warzywny

Key words

food labeling consumer fruit and vegetable processing industry

Streszczenie

Celem pracy była ocena informacji zawartych na opakowaniach wybranej grupy produktów spożywczych (płynne przetwory przemysłu owocowo-warzywnego: soki, nektary, napoje), a w szczególności informacji mających wpływ na kształtowanie wiedzy żywieniowej konsumentów. Badania zostały przeprowadzone w sklepach detalicznych dwóch sieci handlowych, przy pomocy techniki obserwacji, z użyciem karty identyfikacyjnej oznakowania wyrobu. Badania pozwoliły na sformułowanie kilku istotnych wniosków. Informacja zamieszczana na opakowaniach ocenianych produktów jest w większości przypadków poprawna, jasna, czytelna i zrozumiała, za wyjątkiem informacji o partii produkcyjnej oraz nazwie produktu, w przypadku napojów owocowych. Ponadto, informacja podawana na opakowaniach soków, nektarów i napojów w większości przypadków była przyjazna konsumentowi, ponieważ uwzględnia ona informacje ważne z punktu widzenia edukacji żywieniowej konsumenta. Najczęściej występującą tego rodzaju informacją była informacja o wartości odżywczej

Abstract

The aim of the paper was to evaluate the information included on packaging of selected food products (liquid fruit-vegetable goods like juices, nectars, drinks), especially information having influence on the formation of consumers dietary knowledge. The research was conducted in shops of two retail trade networks with the use of an observation technique applying an identification card of product labeling. The conducted studies allowed to draw a few of relevant conclusions. Information included on packaging of evaluated products in most of cases is appropriate, clear, readable and comprehensible with the exception of information on the production batch and name of the product in case of fruit drinks. Information on juices, nectars and drinks packaging is in most cases consumer friendly, because of including dietary information having influence on the nutritional education of consumers. The most frequent information of this kind was the nutritional value information.