Implementacja strategii CSR w odniesieniu do środowiska naturalnego jako ważny element strategii rozwojowych współczesnych przedsiębiorstw

Marcin Ratajczak

Ratajczak, Marcin; ORCID: 0000-0001-5158-6505
Implementacja strategii CSR w odniesieniu do środowiska naturalnego jako ważny element strategii rozwojowych współczesnych przedsiębiorstw
Implementation of CSR strategies with regard to the environmental impacts as an important element of strengthening the competitive position of modern enterprises
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2010, vol.10(25), nr 4, s. 74-81

Słowa kluczowe

społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw ochrona środowiska

Key words

social responsibility of business environmental protection

Streszczenie

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw oraz aktywnością firm w ramach odpowiedzialnego biznesu jako elementu umacniania ich pozycji konkurencyjnej. Zaprezentowano także przykłady firm w Polsce wdrażających strategię CSR (Corporate Social Responsibility) w zakresie środowiska naturalnego. Przeprowadzona analiza wskazuje, że działania firm w ramach ochrony środowiska istotnie wpływają na ich pozycję konkurencyjną oraz stają się integralnym oraz biznesowo umotywowanym elementem w ich strategiach działania i podejmowanych inicjatywach.

Abstract

The article presents the basic issues of Corporate Social Responsibility and business activities within the CSR as a part of strengthening firm’s competitive position. It also presents examples of companies in Poland implementing a CSR strategy in the area of environmental protection. The analysis shows that activities within the environmental protection significantly affect companies’ competitive position and become an integral component of business motivated strategies and initiatives.