Wartość zapylania upraw w województwie mazowieckim, próba szacunku

Janusz Majewski

Majewski, Janusz; ORCID: 0000-0002-2221-462X
Wartość zapylania upraw w województwie mazowieckim, próba szacunku
Value of plant pollination in the Mazovia province, an attempt of estimate
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, vol.11(26), nr 1, s. 112-120

Słowa kluczowe

pszczelarstwo zapylanie województwo mazowieckie.

Key words

beekeeping pollination Mazovia province

Streszczenie

W artykule określono potrzeby zapylanie głównych uprawnych roślin entomofilnych w województwie mazowieckim na tle potrzeb Polski. Dokonano obliczeń liczby pni pszczelich potrzebnych do zapylenia upraw w województwie w latach 2000-2009. Ponadto oszacowano, w dwóch wariantach, wartość plonów wybranych roślin, uzyskanych dzięki zapyleniu oraz wielkość strat wynikających z niewystarczającego zapylenia głównych uprawnych roślin entomofilnych w województwie mazowieckim

Abstract

The significance of bee families as pollinators for agriculture was presented on example of the Mazovia province. The changes in the needs of pollination of the main plants cultivated in this region in 2000-2009 were analyzed. The value of yields as a result of pollination and the losses of yields as a result of too small number of pollinators were estimated