Zmiany wydajności rolnictwa Polski i innych krajów Unii Europejskiej

Anna Nowak

Nowak, Anna
Zmiany wydajności rolnictwa Polski i innych krajów Unii Europejskiej
Changes in agricultural productivity in Poland and in other European Union
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, vol.11(26), nr 1, s. 130-139

Słowa kluczowe

rolnictwo wydajność Polska Unia Europejska

Key words

agriculture efficiency Poland European Union

Streszczenie

Celem opracowania była ocena zmian, jakie dokonały się w wydajności rolnictwa Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej w latach 2000-2008. Jak wykazała analiza danych EUROSTAT, wzrost wydajności ziemi w Polsce, podobnie jak w wielu nowo przyjętych krajach UE, był w badanym okresie większy niż w krajach tzw. starej Unii. Wzrost wydajności pracy był także charakterystyczny głównie dla nowych członków Wspólnoty, w tym dla Polski. W większości krajów wysoko rozwiniętych wydajność pracy w rolnictwie w badanym okresie utrzymywała się na poziomie niższym niż w 2000 roku. Jednak mimo tendencji wzrostu wydajności pracy i ziemi, wskaźniki te w Polsce pozostają nadal niższe niż w krajach UE-15.

Abstract

This paper identifies and examines the changes which took place in Polish agriculture productivity as well as in other European Union countries in the period of 2000-2008. According to an EUROSTAT data analysis concerning land productivity in Poland, greater increases of land productivity occurred in Poland and similarly in the new accessed EU countries than in the countries of ‘old Union’. A labour productivity increase was also characteristic for the new accessed EU countries including Poland. The majority of high developed countries noted a lower labour productivity compared with that in 2000. But apart from the increasing labour and land productivity tendencies, these values are in Poland still lower than in the EU-15 countries.