Polski handel zagraniczny cukrem po akcesji Polski do Unii Europejskiej i reformie rynku cukru

Paweł Smoliński

Smoliński, Paweł; ORCID: 0000-0001-7209-8092
Polski handel zagraniczny cukrem po akcesji Polski do Unii Europejskiej i reformie rynku cukru
Polish foreign trade in sugar after the Polish accession to the European Union and the reform of sugar market
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, vol.11(26), nr 1, s. 150-160

Słowa kluczowe

eksport cukru import cukru zasady handlu zagranicznego cukrem wpływ akcesji do UE na polski handel zagraniczny cukrem Agencja Rynku Rolnego (ARR).

Key words

sugar exports sugar imports rules of external trade in sugar influence of accession to the EU on Polish foreign trade in sugar Agricultural Market Agency (AMA).

Streszczenie

Akcesja do UE wpłynęła bardzo korzystanie na wyniki polskiego handlu zagranicznego cukrem, znacznie poprawiając w latach 2005-2006 dodatnie saldo obrotów cukrem występujące przed integracją z UE. Było to w dużej mierze rezultatem stosowania refundacji wywozowych, wypłacanych przez Agencję Rynku Rolnego z budżetu UE. Jednakże od 2009 r. Polska ma ujemny bilans w handlu cukrem, gdyż krajowa produkcja kwotowa cukru nie zaspokaja popytu wewnętrznego.

Abstract

Polish accession to the EU influenced in a positive way the results of Polish foreign trade in sugar, much increasing in years 2005-2006 the favourable balance of trade in sugar noted before the integration with the EU. That was notably a result of applied export refunds, paid by the Agricultural Market Agency from the EU budget. However, since 2009 Poland has had an adverse balance of trade in sugar because the national sugar production quota does not meet the domestic demand.