Poakcesyjne zmiany w ofercie handlowej produktów na polskim rynku żywnściowym, przykład oliwy z oliwek

Cezary Barszczewski, Barbara Kowrygo

Barszczewski, Cezary
Kowrygo, Barbara
Poakcesyjne zmiany w ofercie handlowej produktów na polskim rynku żywnściowym, przykład oliwy z oliwek
Post-accession changes in the product offer in the Polish food market, case study of olive oil
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, vol.11(26), nr 1, s. 16-27

Słowa kluczowe

produkcja oliwy z oliwek handel oferta rynkowa ceny spożycie

Key words

olive oil production trade market offer assortment prices consumption.

Streszczenie

Celem opracowanie jest przedstawienie, na przykładzie oliwy z oliwek, zmian w ofercie handlowej produktów na polskim rynku żywnościowym w następstwie akcesji Polski do UE. źródłem informacji były dane wtórne i pierwotne. Te ostatnie pozyskano drogą badania rynkowego obejmującego osiem wybranych warszawskich placówek handlowych. Szczególnej ocenie poddano dostępny asortyment i jego ceny.

Abstract

The aim of this paper was to display the post-accession to the EU changes in the product offer in the Polish food market. Two types of data were used: secondary and primary. Primary data were collected by own market survey, conducted in eight selected Warsaw stores. The special attention was paid to the available assortment and its prices.