Kierunki rozwoju polskiego ogrodnictwa

Olga Stefko

Stefko, Olga
Kierunki rozwoju polskiego ogrodnictwa
Ways of development of Polish horticulture
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, vol.11(26), nr 1, s. 169-176

Słowa kluczowe

kierunki rozwoju ogrodnictwo

Key words

ways of development horticulture

Streszczenie

W artykule ujęto zagadnienia dotyczące kierunków rozwoju polskiego ogrodnictwa w oparciu o tradycyjne jak i nowe źródła danych. Poszczególne rodzaje produkcji ogrodniczej podzielono ze względu na wysokość i zmiany osiąganej nadwyżki bezpośredniej. Jako najbardziej rozwojowe wskazano kierunki, które utrzymywały nie tylko najwyższą, ale również rosnącą standardową nadwyżkę bezpośrednią

Abstract

The article is concentrated on the ways of development of Polish horticulture and is based on both traditional and new sources of data. The individual horticultural specialisations were divided depending on the height and changes of standard gross margin. These production directions which have had not only the highest but also a growing standard gross margin were defined as the most developed ones.