Państwowe wsparcie przedsiębiorstw sektora rolnego Białorusi

Olga Butenko

Butenko, Olga
Państwowe wsparcie przedsiębiorstw sektora rolnego Białorusi
The state support for the enterprises of agrarian sector in Byelorussia
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, vol.11(26), nr 1, s. 39-43

Słowa kluczowe

wsparcie państwowe finansowanie budżetowe

Key words

state support budgetary financing.

Streszczenie

Artykuł koncentruje się na zagadnieniu państwowego wsparcia dla przedsiębiorstw sektora rolnego z wykorzystaniem finansowania budżetowego, ulgowego opodatkowania, regulowania taryfowego i celnego, kształtowania cen i innych instrumentów. Główną uwagę poświęcono problemowi nieefektywnego wykorzystania środków scentralizowanego wsparcia finansowego. Zaproponowano ograniczenie kanałów wsparcia państwowego i popieranie najbardziej efektywnych form i rodzajów produkcji.

Abstract

Problems of the state support for the agricultural enterprises by methods of budgetary financing, preferential taxation, tariff and customs regulations and price controls are considered. The basic attention is given to the problem of inefficient use of means in the centralized support fund. The author suggests to reduce expenses of the state support and to those supporting the most effective forms and branches of production.