Wpływ akcesji do Unii Europejskiej na jakość owoców i warzyw na rynku krajowym

Eugenia Czernyszewicz

Czernyszewicz, Eugenia
Wpływ akcesji do Unii Europejskiej na jakość owoców i warzyw na rynku krajowym
Influence of accession to the EU on quality of fruit and vegetable in the domestic market
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, vol.11(26), nr 1, s. 44-53

Słowa kluczowe

jakość bezpieczeństwo owoce warzywa akcesja

Key words

quality safety fruit vegetable accession

Streszczenie

Zamierzeniem pracy było wskazanie uwarunkowań i zmian w zakresie jakości owoców i warzyw na rynku krajowym. W tym celu zwrócono uwagę na aspekty prawne zapewnienia jakości owoców i warzyw na rynku wspólnotowym oraz przeanalizowano wyniki urzędowego nadzoru jakości handlowej i zdrowotnej owoców i warzyw. Przeprowadzone analizy wskazują, że krajowe owoce i warzywa są bezpieczne dla zdrowia konsumentów. Zawartość pierwiastków toksycznych w owocach i warzywach jest, poza nielicznymi wyjątkami, zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Jakość handlowa owoców krajowych przeznaczonych do spożycia w stanie świeżym, w związku z wykrywanymi nieprawidłowościami w zakresie zgodności z obowiązującymi normami, wymaga stałego nadzoru ze strony upoważnionych organów.

Abstract

The purpose of the paper was to point out causations and changes concerning fruit and vegetable quality in the domestic market. For this end attention was paid to legal aspects of assuring fruit and vegetable quality in the European Union market. Results of commercial and health quality of fruit and vegetable were analyzed. The research has shown that domestic fruit and vegetable are safe for consumer’s health. Contents of toxic elements in fruit and vegetable, except for singular cases, are consistent with standing legal regulations. Commercial quality of domestic fruit destined for fresh consumption, due to detected irregularities concerning the consistency with the binding norms, requires permanent supervisions from the part of the authorized controlling organs