Płatności bezpośrednie w kontekście dochodów polskich rolników

Karolina Babuchowska, Renata Marks-Bielska

Babuchowska, Karolina; ORCID: 0000-0002-9053-7842
Marks-Bielska, Renata; ORCID: 0000-0001-7319-1918
Płatności bezpośrednie w kontekście dochodów polskich rolników
Direct payments in the context of Polish farmers’ income
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, vol.11(26), nr 1, s. 7-15

Słowa kluczowe

dochody gospodarstw rolnych płatności bezpośrednie wspólna polityka rolna.

Key words

farm incomes direct payments common agricultural policy.

Streszczenie

Od momentu integracji Polski z Unię Europejską obserwuje się istotny wzrost dochodów gospodarstw rolnych. W 2008 r., pod względem wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 gospodarstwo domowe, gospodarstwa rolników ustępowały jedynie dochodom gospodarstw osób pracujących na własny rachunek. Istotny wpływ na tą sytuację mają płatności bezpośrednie, które są czynnikiem dochodotwórczym w polskim rolnictwie. Przeprowadzone badania własne pozwoliły stwierdzić, że praca w gospodarstwie rolnym nie była jedynym źródeł dochodu gospodarstw domowych ankietowanych rolników. Prawie połowa (49,2%) z nich posiadała inne źródła dochodu (renty, emerytury, praca sezonowa w kraju lub za granicą, własna działalność gospodarcza). Prawie 67% ankietowanych dostrzegło poprawę swojej sytuacji dochodowej w wyniku otrzymywanych płatności bezpośrednich. W opinii 7,6% nie uległa ona zmianie.

Abstract

Farm incomes in Poland have increased since the Polish integration with the European Union. The average monthly available income per household was in 2008 lower than income only of the self-employed entrepreneurs. A significant impact on this situation have the agricultural direct payments which are a factor of creating incomes in Polish agriculture. An own research indicated that work on the farm was not the only source of income for farm households. Almost half (49.2%) of them had other sources of income (pension, seasonal job at home or abroad, own business). Almost 67% respondents recognized an improvement of their income due to direct payments. In the opinion of 7,6% of respondents, their income has not changed after the Polish accession to the EU..