Zróżnicowanie w gospodarowaniu rzeczowymi składnikami majątku w polskim ogrodnictwie na tle Unii Europejskiej

Olga Stefko

Stefko, Olga
Zróżnicowanie w gospodarowaniu rzeczowymi składnikami majątku w polskim ogrodnictwie na tle Unii Europejskiej
Diversity in the management of fixed assets in the Polish horticulture as against that in the European Union
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, vol.11(26), nr 2, s. 116-124

Słowa kluczowe

rzeczowe składniki majątku ogrodnictwo

Key words

fixed assets horticulture

Streszczenie

Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce łączy z unijnymi wysoki poziom aktywów trwałych w strukturze majątku, jak również duża kapitałochłonność produkcji. Dominują przede wszystkim ziemia wraz z uprawami trwałymi i budynki. Podstawową różnicę stanowi jednak sposób ich wykorzystania, przekładający się na efekty produkcyjne. Pod tym względem ogrodnicy polscy prezentują się bardzo niekorzystnie, a na dodatek nie zaobserwowano z upływem czasu znaczącej poprawy sytuacji.

Abstract

Horticultural farms in Poland resemble those in the other countries in the EU with respect to a high share of fixed assets in the asset structure as well as a high capital intensity of production. In the assets structure dominate above all the land together with perennial plantations and buildings. The basic difference lies in the way they are being used which results in their productivity. In this aspect Polish farmers come off very negatively and with the lapse of time no significant improvement in the situation has been observed