Stan i zmiany wyposażenia obszarów wiejskich w infrastrukturę ochrony środowiska naturalnego

Małgorzata Dolata

Dolata, Małgorzata
Stan i zmiany wyposażenia obszarów wiejskich w infrastrukturę ochrony środowiska naturalnego
State and changes of environmental infrastructure in rural areas
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, vol.11(26), nr 2, s. 26-36

Słowa kluczowe

infrastruktura ochrony środowiska naturalnego obszary wiejskie sieć wodociągowa sieć kanalizacyjna oczyszczalnie ścieków

Key words

environmental infrastructure rural areas water supply system sewerage network sewage treatment plants

Streszczenie

W pracy podjęto próbę określenia stanu, zmian oraz oceny poziomu wyposażenia obszarów wiejskich w podstawowe elementy infrastruktury ochrony środowiska naturalnego po wejściu Polski do struktur Unii Europejskiej. Analiza uzyskanych w pracy wyników pozwala stwierdzić, że w badanym okresie na polskiej wsi miało miejsce znaczne przyspieszenie tempa rozwoju systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Nadal jednak wyposażenie obszarów wiejskich w tak podstawowe elementy tego systemu jak sieć kanalizacyjna czy oczyszczalnie ścieków oraz dostęp ludności do ich usług są niewystarczające w stosunku do istniejących w tym zakresie potrzeb i cechuje je znaczne zróżnicowanie przestrzenne

Abstract

An attempt at estimation of the present state of environmental infrastructure and its changes in the rural areas after the Polish accession to the EU structures has been made. The analysis of data presented in this paper allows to conclude that a significant acceleration in the development of water supply and sewage treatment systems took place in the Polish rural areas in the period researched. The spatial distribution of basic elements of this kind of systems in the rural areas is characterized by a significant spatial diversity and the population access to their services is still insufficient as compared to the existing needs of the sort