Naruszenia zasad rolnictwa ekologicznego w Republice Czeskiej

Justyna Łapińska

Łapińska, Justyna; ORCID: 0000-0003-4134-4750
Naruszenia zasad rolnictwa ekologicznego w Republice Czeskiej
Breaches of the organic agriculture principles in the Czech Republic
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, vol.11(26), nr 2, s. 78-85

Słowa kluczowe

rolnictwo ekologiczne nieprawidłowości Republika Czeska.

Key words

organic agriculture irregularities Czech Republic

Streszczenie

Celem opracowania jest analiza nadużyć i nieprawidłowości, jakie zostały zidentyfikowane w rolnictwie, przetwórstwie i handlu produktami ekologicznymi w Republice Czeskiej. Z przeprowadzonej analizy wynika, że do najczęściej występujących nieprawidłowości należą uchybienia w zakresie znakowania produktów. Inne dość często występujące naruszenia zasad produkcji ekologicznej to żywienie zwierząt paszami niedozwolonymi w rolnictwie ekologicznym oraz nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji

Abstract

The aim of this paper is to present the abuses and irregularities which were identified in agriculture, processing industry and trade of ecological products in the Czech Republic. The analysis shows that the most common are the irregularities in labelling the products. Other often occurring abuses are feeding the livestock with fodder disallowed in ecological agriculture and nonconformities with the regulations in keeping records