Czynniki różnicujące poziom wsparcia gospodarstw środkami Wspólnej Polityki Rolnej UE

Agata Marcysiak, Adam Marcysiak

Marcysiak, Agata; ORCID: 0000-0003-2534-9877
Marcysiak, Adam; ORCID: 0000-0002-3132-8565
Czynniki różnicujące poziom wsparcia gospodarstw środkami Wspólnej Polityki Rolnej UE
Factors differentiating the level of farm support measures in the EU Common Agricultural Policy
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, vol.11(26), nr 2, s. 86-94

Słowa kluczowe

poziom wsparcia typ rolniczy ESU europejska jednostka wielkości gospodarstwa środki WPR EU.

Key words

level of support type of farming European Size Unit European unit of farm size measure EU CAP measures

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania zakresu oddziaływania czynników różnicujących poziom wsparcia gospodarstw rolnych środkami Wspólnej Polityki Rolnej UE. Szczegółowej analizie poddano płatności bezpośrednie i płatności dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Ich wielkość rozpatrywano w relacji do dochodu z gospodarstwa rolniczego

Abstract

The purpose of this study is an attempt to show the scope of the differentiating factors influencing the level of farm support measures in the Common Agricultural Policy. Subject to detailed analysis are direct payments and area payments for less-favored areas (LFA). Their size was considered in relation to the income of agricultural holdings