Zastosowanie adaptacyjnego przedziału ufności do oszacowania różnicy dwóch średnich w badaniach ekonomicznych

Dorota Kozioł-Kaczorek

Kozioł-Kaczorek, Dorota; ORCID: 0000-0001-7582-0810
Zastosowanie adaptacyjnego przedziału ufności do oszacowania różnicy dwóch średnich w badaniach ekonomicznych
Application of adaptive confidence interval for difference of two means in economic analysis
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, vol.11(26), nr 4, s. 118-124

Słowa kluczowe

estymacja przedziałowa test symetrii przedział ufności Welch Satterthwaite adaptacyjny przedział ufności zadłużenie wskaźniki zadłużenia

Key words

interval estimation test of symmetry confidence interval Welch Satterthwaite adaptive confidence interval ratios of debt

Streszczenie

W niniejszej publikacji przedstawiono metodę estymacji przedziałowej różnicy dwóch średnich w przypadku jednoczesnego naruszenia założeń o normalności rozkładów porównywanych zmiennych i jednorodności wariancji. Proponowana metoda jest w literaturze opisywana jako adaptacyjny przedział ufności. W pracy została ona zilustrowana na przykładzie analizy porównawczej zadłużenia w wielkoobszarowych gospodarstwach prywatnych i dzierżawionych.

Abstract

A method of interval estimation of the difference of two means in the case of simultaneous violations of assumptions of normal distribution of variables and homogeneity of their variance is presented in this paper. In literature, the proposed method is described as an adaptive confidence interval. The confidence interval considered is presented on the example of a comparative analysis of the debt of large private or leased agricultural holdings