Wspólna polityka rolna UE a międzynarodowa konkurencyjność sektora rolniczego

Julian Krzyżanowski

Krzyżanowski, Julian; ORCID: 0000-0001-6418-154X
Wspólna polityka rolna UE a międzynarodowa konkurencyjność sektora rolniczego
Common Agricultural Policy of the EU and international competitiveness of the agricultural sector
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, vol.11(26), nr 4, s. 125-128

Słowa kluczowe

rolnictwo Wspólna Polityka Rolna międzynarodowa konkurencyjność produktów rolniczych.

Key words

agriculture Common Agricultural Policy international competitiveness of agricultural products.

Streszczenie

W artykule poruszana jest problematyka międzynarodowej konkurencyjności produkcji rolniczej UE. Autor wskazuje, że sprawy te stały u podstaw kolejnych reform Wspólnej Polityki Rolnej.

Abstract

The paper deals with the problem of international competitiveness of the EU agricultural products. The author indicates that this issue was always a core element of the subsequent reforms of the Common Agricultural Policy