Kształtowanie się cen ziemi rolniczej ze względu na wybrane czynniki użytkowo-rynkowe

Robert Pietrzykowski

Pietrzykowski, Robert; ORCID: 0000-0002-6122-3043
Kształtowanie się cen ziemi rolniczej ze względu na wybrane czynniki użytkowo-rynkowe
Evolution of agricultural land prices conditioned on selected utility and market factors
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, vol.11(26), nr 4, s. 138-147

Słowa kluczowe

cena ziemi rolniczej analiza przestrzenna

Key words

agricultural land price spatial analysis

Streszczenie

Celem pracy było zbadanie zależności przestrzennych zachodzących pomiędzy ceną ziemi rolniczej a jej jakością oraz innymi czynnikami określającymi produktywność i wartość ekonomiczną nieruchomości. W pracy wykorzystano wielowymiarową analizę regresji z uwzględnieniem autokorelacji przestrzennej (model SAR). Analizowane dane dotyczyły cen ziemi rolniczej ze względu na czynniki użytkowe i rynkowe.

Abstract

The aim of this study was to investigate the spatial relationships occurring between the price of agricultural land and its quality as well as other factors determining the productivity and the economic value of property. The paper uses multivariate regression analysis of spatial autocorrelation (model SAR). The analyzed data were related to the agricultural land prices with respect to land utility and market conditions