Spółdzielnie rolnicze po akcesji Polski do Unii Europejskiej, wybrane zagadnienia prawne

Aneta Suchoń

Suchoń, Aneta; ORCID: 0000-0002-5410-7853
Spółdzielnie rolnicze po akcesji Polski do Unii Europejskiej, wybrane zagadnienia prawne
Agricultural co-operatives after the Polish accession to the European Union, selected legal issues
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, vol.11(26), nr 4, s. 148-158

Słowa kluczowe

spółdzielnie w rolnictwie rolnicza spółdzielnia produkcyjna grupa producentów rolnych spółdzielnia mleczarska wspólna polityka rolna konsolidacja

Key words

co-operative in agriculture agricultural production co-operatives agricultural producers groups dairy co-operatives Common Agricultural Policy consolidation

Streszczenie

Celem artykułu była próba oceny wpływu członkostwa Polski w Unii Europejskiej na kształt regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania spółdzielni rolniczych i wskazania kierunków ich rozwoju. Przedstawiono problematykę spółdzielczych grup producentów rolnych, w szczególności ewolucję ustawodawstwa oraz problemy związane z korzystaniem ze środków unijnych. W dalszej kolejności rozważania koncentrują się wokół rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz spółdzielni mleczarskich. W uwagach podsumowujących podkreślono m.in., że na prowadzenie działalności przez spółdzielnie rolnicze i kierunki ich rozwoju coraz większy wpływ mają przepisy prawa unijnego oraz sytuacja na rynku europejskim

Abstract

The aim of this paper was to present an attempt to assess the impact of Polands membership in the European Union on legislation governing the operation and directions of development for agricultural co-operatives. It presents issues concerning co-operative agricultural producers groups, in particular the evolution of legislation and problems associated with the use of EU funds. Further investigations are focused on agricultural production co-operatives and dairy cooperatives. In closing remarks it is stressed, among other things, that the activities of agricultural cooperatives are increasingly determined by the EU law and the market situation in Europe