Hipoteza efektywności rynku – weryfikacja dla indeksu WIG- Spożywczy

Adam Waszkowski

Waszkowski, Adam
Hipoteza efektywności rynku – weryfikacja dla indeksu WIG- Spożywczy
Efficient market hypothesis – verification of the WIG- Spożywczy index
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, vol.11(26), nr 4, s. 169-176

Słowa kluczowe

efektywność informacyjna rynku test Walda-Wolfowitza test autokorelacji efekty kalendarzowe.

Key words

efficient market hypothesis Wald-Wolfowitz’s test test of autocorrelation calendarrelated anomaly.

Streszczenie

W pracy poddano weryfikacji hipotezę o słabej efektywności informacyjnej rynku finansowego. Badania przeprowadzono dla indeksu WIG-Spożywczy. Wykorzystano w tym celu test Walda-Wolfowitza, test współczynnika autokorelacji Quenouille’a, łączną statystykę Ljunga-Boxa oraz testy efektów stycznia oraz poniedziałku. Analizę przeprowadzono w oparciu o dzienne logarytmiczne stopy zwrotu dla okresu od 31.12.1998 do 05.05.2011 dla wyznaczonych 11 podprób.

Abstract

The aim of this research is to verify the hypothesis of the weak form efficiency of capital market. The research is conducted for the WIG-Spożywczy index. In the paper, Wald-Wolfowitz’s test, Quenouille’s test of autocorrelation coefficients, the test of joint autocorrelation with Ljung- Box’s statistic and the test of calendar-related anomaly are used. The analysis is provided for 11 subsamples that contain the daily logarithmic rates of return from 31th December 1998 till 5th May 2011