Funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej na obszarach wiejskich na przykładzie spółdzielni socjalnych

Małgorzata Błażejowska

Błażejowska, Małgorzata; ORCID: 0000-0002-3279-9879
Funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej na obszarach wiejskich na przykładzie spółdzielni socjalnych
Functioning of the social economy in rural areas on the example of social cooperatives
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, vol.11(26), nr 4, s. 26-36

Słowa kluczowe

ekonomia społeczna spółdzielnia socjalna obszary wiejskie wsparcie.

Key words

social economy social cooperative rural areas support.

Streszczenie

W artykule ukazano funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej na obszarach wiejskich na przykładzie spółdzielni socjalnych. Na podstawie przeprowadzonych badań scharakteryzowano 14 jednostek, które określiły swoją kondycję finansową jako dobrą. Analiza uzyskanych w pracy wyników pozwala stwierdzić, że znaczącą rolę w tym sukcesie odgrywa wielobranżowy profil działalności, wsparcie ze strony organizacji pozarządowych, współpraca z lokalnym samorządem oraz dofinansowanie ze środków krajowych i unijnych.

Abstract

The article presents the functioning of social economy in rural areas based on a case study of social cooperatives. 14 units were characterized basing on a survey, which had declared their financial condition as good. According to the research a key role in this success plays a multiple business profile, a support from NGOs, a cooperation with the local self-government and funding from national and European funds.