Realizacja działania PROW 2007-2013 „Modernizacja gospodarstw rolnych” w województwie lubelskim

Karolina Babuchowska

Babuchowska, Karolina; ORCID: 0000-0002-9053-7842
Realizacja działania PROW 2007-2013 „Modernizacja gospodarstw rolnych” w województwie lubelskim
Implementation of the PROW 2007-2013 activity ‘Modernisation of farms’ in the Lubelskie Voivodeship
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, vol.11(26), nr 4, s. 7-16

Słowa kluczowe

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 modernizacja gospodarstw inwestycje gospodarstwo rolne

Key words

Rural Developmnet Programme for 2007-2013 farms modenisation investitions farm

Streszczenie

Międzynarodowa konkurencja, wymogi konsumentów, normy i przepisy prawne są jednymi z głównych czynników, które zmuszają polskich rolników do modernizacji gospodarstw. Części inwestycji związanych z unowocześnianiem gospodarstwa rolnego może być wspołfinansowana środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych. Celem opracowania było ukazanie dotychczasowej realizacji tego działania w woj. lubelskim. Analizie poddano m.in. rodzaj realizowanej inwestycji oraz jego zgodność z celami działania Modernizacja gospodarstw rolnych, typ reorganizacji produkcji, koszty operacji oraz poziom współfinansowania przedsięwzięcia

Abstract

International competitive, consumer requirements, standards and legislation are one of the main factors which force Polish farmers to modernization of farms. Part of the investments associated with upgrading the farm may be co-financed funds Rural Development Programme 2007-2013 for the Modernisation of farms. The aim of the study was to evaluate the implementation of this activity in the Lubelskie province. The analysis included the type of investment and its compatibility with the objectives of Modernisation of farms, the type of reorganization of production, investmet costs and the level of co-financing.