Korzyści z opracowywania i czynniki warunkujące sukces nowych produktów na rynku żywności

Joanna Kaczorowska

Kaczorowska, Joanna; ORCID: 0000-0002-8622-3912
Korzyści z opracowywania i czynniki warunkujące sukces nowych produktów na rynku żywności
Benefits from the new Products Development and Determinants of their Success in the Food Market
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, vol.13(28), nr 1, s. 70-77