Zmiany w poziomie i strukturze produkcji rolnej w Polsce na tle UE

Anna Nowak, Ewa Wójcik

Nowak, Anna
Wójcik, Ewa
Zmiany w poziomie i strukturze produkcji rolnej w Polsce na tle UE
The Changes in the Level and the Structure of the Rural Production in Poland Against a Background of EU
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, vol.13(28), nr 2, s. 59-67