Czynniki wpływające na wysokość polskiej składki do ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa

Julian Krzyżanowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Krzyżanowski, Julian; ORCID: 0000-0001-6418-154X (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Czynniki wpływające na wysokość polskiej składki do ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa
Factors influencing the level of Polish contribution to the United Nations organizations (FAO) – how is it composed?
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, vol.13(28), nr 3, s. 145-159

Słowa kluczowe

polska składka FAO zdolność płatnicza budżet ONZ

Key words

Polish contribution United Nations Organization FAO capacity to pay U.N. budget

Streszczenie

Skala składek do różnych organizacji Narodów Zjednoczonych oparta jest na podobnych zasadach. W artykule przedstawiono ewolucję ustalania składek, metodykę wyznaczania oraz potrzeby i możliwości korekty wysokości składek.

Abstract

Scale of contribution to different United Nations organizations is based on similar principles. The evolution of appropriating the contribution, methods of apportionment, needs and possibilities of corrections have been presented in the paper.