Próba ukazania wpływu integracji europejskiej na restrukturyzację polskiej floty rybackiej

Piotr Nowaczyk
Katedra Marketingu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Nowaczyk, Piotr (Katedra Marketingu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Próba ukazania wpływu integracji europejskiej na restrukturyzację polskiej floty rybackiej
An attempt to determine the Impact of European integration on the restructuring of the Polish fishing fleet
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, vol.13(28), nr 3, s. 172-182

Słowa kluczowe

restrukturyzacja floty rybackiej integracja europejska programy unijne

Key words

restructuring of the fishing fleet European integration EU programs

Streszczenie

Integracja z Unią Europejską, umożliwiła restrukturyzację polskiego sektora rybackiego na niespotykaną do tej pory skalę. Dzięki środkom unijnym przeprowadzono redukcję floty rybackiej oraz dokonano jej częściowej modernizacji. Natomiast nie wprowadzono do eksploatacji żadnego nowego statku rybackiego, a restrukturyzacja floty rybackiej dokonała się prawie wyłącznie dzięki środkom unijnym. Zmiany w polskiej flocie rybackiej zwiększyły rentowność połowów oraz poprawiły konkurencyjność sektora. Nastąpiło to w wyniku zwiększenia indywidualnych kwot połowowych oraz unowocześnienia jednostek rybackich. Proces restrukturyzacji polskiej floty rybackiej nie został zakończony. Konieczne jest jej unowocześnienie. Przyszły Fundusz Morsko-Rybacki na lata 2014-2020, stwarza warunki do kontynuowania rozpoczętych zmian. Ma to nastąpić w wyniku ograniczenia hojnego subsydiowania rybołówstwa na rzecz większego wpływu rynku.

Abstract

Integration with the European Union allowed the restructuring of the Polish fishing sector on an unprecedented scale. Thanks to EU funding, the fishing fleet was reduced and partly modernized. No new fishing vessel was entered into operation. The restructuring of the fishing fleet was carried out almost exclusively owing to EU funding. Changes in the Polish fishing fleet improved the profitability of fishing and improved the sector’s competitiveness. This was a direct result of increased individual fishing quotas and modernized fishing vessels. The process of restructuring the Polish fishing fleet has not been concluded. Rejuvenation and modernization of the fleet are indispensable. The future Sea-Fishing Fund for 2014-2020 creates conditions for continuation of the changes already initiated. This will be possible thanks to limiting the generous subsidization of fishing in favor of the market’s greater influence.